Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Το ζαχαρουργείο της Ν. Ορεστιάδας βρίσκεται στο 2ο χλμ. της Εθνικής οδού Ν. Ορεστιάδας - Αλεξανδρούπολης και είναι το νεότερο και το πιο σύγχρονο εργοστάσιο της Εταιρείας. Κατασκευάσθηκε το 1974 σε ιδιόκτητο γήπεδο εκτάσεως 726 στρεμμάτων από την Πολωνική εταιρεία "CHEMADEX" και πρωτολειτούργησε το 1975 με δυναμικότητα 3.000 tn τεύτλα την ημέρα.

Το 1995 αυξήθηκε η δυναμικότητα κατεργασίας τεύτλων στους 5.400 τόνους/24ωρο με δυνατότητα παραγωγής σε ζάχαρη έως και 70.000 τόνους/έτος και επεξεργάζεται τεύτλα του νομού Έβρου ή Ροδόπης.

Η παραγωγική λειτουργία (καμπάνια) του εργοστασίου αρχίζει τον Σεπτέμβριο και η χρονική διάρκεια εξαρτάται από την ποσότητα των τεύτλων.

 

Στο εργοστάσιο περιλαμβάνονται οι παρακάτω κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις:

- Κτίρια συνολικής επιφανείας 33.556 m2 και συνολικού όγκου 304.800 m3.

- Θερμοηλεκτρικός σταθμός στον οποίο υπάρχουν 3 λέβητες (2x35tn/h & 1x55tn/h)υψηλής πίεσης ατμό 45Bar, 450oC,  με καύσιμο μαζούτ και 2 ατμοστρόβιλοι 5ΜWΑΤΤ έκαστος, για την παραγωγή ενέργειας και του απαιτούμενου στην παραγωγική διαδικασία ατμού.

- Έξι (6) Πρέσσες Νωπού Πολτού [1 STORD x 3.000 tn/ημ., + 2  BABBINI  (1x2.000 tn/ημ. + 1x3.000 tn/ημ.), + 1 STORD των 600 tn/ημ. και 2 Πολωνικές  x 400 tn/ημ.].

- Τρεις (3) πρέσσες Pellets [2 ΑΜΑNDUS-KAHLL (1x12 tn/h και 1x8 tn/h) και 1 της GENERAL- DIES  των 12tn/h).

- Δύο (2) ξηραντήρια πολτού Πολωνικά των 20tn/h το κάθε ένα.

- Δύο (2) Ασβεστοκάμινοι συνολικής  χωρητικότητας - παραγωγής ασβέστου 550 m3 (315 m και 235 m3). Σε λειτουργία η μεγάλη.

- Τρεις (3) αποθήκες Pellets των 3.000 tn, εκάστη.

- Δεξαμενές μεταλλικές (μαζούτ και μελάσσας) συνολικού όγκου 10.670 m3 με συνολική επιφάνεια 1.800 m2.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ζαχαρουργείου είναι:

- Υγρή μεταφορά των τεύτλων.

- Πλύσιμο σε δύο (2) πλυντήρια δυναμικότητας 3.000 tn/ημέρα έκαστο (το ένα υψηλής και το άλλο χαμηλής στάθμης).

- Κοπή των τεύτλων σε 4 κοπτικές μηχανές [δύο (2) τύπου ΜΑQUIN (1x 3.000 tn/ημ. + 1x5.000 tn/ημ.) +  δύο (2) τύπου PUTSCH των 3.000 tn/ημ. η κάθε μία].

- Εκχύλιση σε δύο (2) εκχυλιστήρες κεκλιμμένου δοχείου, τύπου DDS, συνολικής δυναμικότητας 5.400 tn τεύτλα την ημέρα (1x3.000 tn/ημ. και 1 x2.400 tn/ημ.).

- Κλασσικό σχήμα καθαρισμού χυμού.

- Συμπύκνωση έξι (6) βαθμίδων συνολικής επιφανείας 16.900 m2 (1η=2.400, 2η=2.200+1.300, 3η=2x2.400, 4η=4.000, 5η=1.300,6η=900)m2.

- Κρυστάλλωση σε 3 προϊόντα στην οποία υπάρχουν:

- 15 Βραστήρες (6Α+4Β+5Γ προϊόντος) και 14 Φυγόκεντροι [5 Α΄ προϊόντος ασυνεχείς τύπου SILVER-WEIBULL των 30tn/h η κάθε μία + 3 αφφιναρίσματος συνεχείς (2 τύπου ΒΜΑ των 30tn/h εκάστη + 1 τύπου HEIN-LEHMANN των 12tn/h) + 2 Β΄ προϊόντος συνεχείς τύπου BUCKAU-WOLF  των 18tn/h εκάστη + 4 Γ΄ προϊόντος συνεχείς (1 τύπου BUCKAU- WOLF  των 16tn/h + 1 τύπου HEIN-LEHMANN των 18tn/h + 1 τύπου FCB των 18tn/h + 1 τύπου ΒΜΑ των 10tn/h).

- Ξήρανση σε ξηραντήριο δυναμικότητας 25 tn/h.

- Αποθήκευση σε 2 αποθήκες ζάχαρης των 20.000 tn εκάστη.

 

Παράγει

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα εξυγιαίνονται βιολογικά με παραμονή σε αερόβιες και αναερόβιες χωματοδεξαμενές επί ~ 1 χρόνο και καταλήγουν μέσω αποχετευτικής τάφρου στον ΄Εβρο.

Ζαχαρουργείο Ορεστιάδας

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης