Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Αντικείμενο Εργασιών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. είναι ο μοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων βιομηχανιών ζάχαρης στην Ευρώπη. Αποτελεί την σημαντικότερη γεωργική βιομηχανία της χώρας, καθώς πάνω από 20.000 τευτλοπαραγωγοί εξαρτούν το εισόδημα τους από την λειτουργία της.

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί η παραγωγή και η εμπορία ζάχαρης, καθώς και η εμπορία των παραπροϊόντων της ζάχαρης. Η Εταιρεία παράγει λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, ενώ κατά την διαδικασία της παραγωγής προκύπτει μια σειρά από παραπροϊόντα, τα οποία ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία διατίθενται στην αγορά. Συγκεκριμένα τα προϊόντα που παράγει ή εμπορεύεται η Εταιρεία είναι τα εξής:

Η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη είναι το κύριο προϊόν της Εταιρείας, ενώ προκειμένου να καλύψει τυχόν επιπλέον ζήτηση πραγματοποιεί και εισαγωγές ζάχαρης από χώρες της Ε.Ε. Επίσης η Εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται ζάχαρη για ενεργητική τελειοποίηση η οποία χρησιμοποιείται από τις κονσερβοποιίες. Το προϊόν της ζάχαρης που παράγει η Εταιρεία είναι, από άποψη ποιότητας, ένα από τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελάσα είναι παραπροϊόν της ζάχαρης και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή οινοπνεύματος, ζυμών και ζωοτροφών. Η ζαχαρόπιτα είναι ζωοτροφή και παρασκευάζεται από ξηρό πολτό (παραπροϊόν της ζάχαρης) με την προσθήκη μελάσας. Ο νωπός πολτός είναι ζωοτροφή με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό από ότι η ζαχαρόπιτα.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή τευτλοσπόρου ζαχαρότευτλων που, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, πωλεί στους καλλιεργητές τεύτλων και ένα μέρος το εξάγει σε Σποροπαραγωγικούς Οίκους του εξωτερικού. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία διαθέτει στο Πλατύ σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και κουφετοποίησης του σπόρου.

Προκειμένου η Εταιρεία να ελέγξει πλήρως την ποιότητα των τεύτλων που προμηθεύεται, εκτός από του σπόρους που διαθέτει στους παραγωγούς, αναλαμβάνει και την διενέργεια των απαραίτητων ψεκασμών για την φυτοπροστασία καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα εξυπηρετούσε την ποιότητα της παραγόμενης πρώτης ύλης. Επίσης το άρτια οργανωμένο και πλήρως καταρτισμένο δίκτυο γεωπόνων και τεχνικών που διαθέτει είναι πάντα κοντά στον τευτλοπαραγωγό και του παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές για την πραγματοποίηση μιας παραγωγικής και ποιοτικής σοδειάς. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία ελέγχει την διαδικασία της τευτλοκαλλιέργειας σε όλα τα στάδια (σπορά - φυτοπροστασία - συγκομιδή), εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζαχαρότευτλα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά προϊόν που παράγει ή εμπορεύεται η Εταιρεία κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σε ΕΥΡΩ)
Δραστηριότητα

2006/07

2007/08

2008/09

Σύνολο Τριετίας

Προϊόντα ίδιας παραγωγής:

       

Ζάχαρη

150.906.773,40

66.922.579,96

84.622.083,68

302.451.437,04

Μελάσα

6.963.170,79

5.467.390,72

5.118.866,30

17.549.427,81

Ξηρός Πολτός

8.736.181,00

6.028.533,60

4.436.739,30

19.201.453,90

Νωπός Πολτός

1.137.870,35

809.632,31

788.026,59

2.735.529,25

 

 

 

 

 

Σπόροι Τεύτλων

963.771,74

912.304,38

1.374.060,58

3.250.136,70

Παροχή Υπηρεσιών (ψεκασμοί)

3.237.424,13

1.321.888,45

1.889.782,59

6.449.095,17

Λοιπές Παροχές Υπηρεσιών

402.408,99

481.727,28

694.744,13

1.578.880,40

Πωλήσεις Λοιπών Υλικών

2.652.139,46

2.600.390,54

4.003.527,63

9.256.057,63

Σύνολο

174.999.739,86

84.544.447,24

102.927.830,80

362.472.017,90

         

Προϊόντα εισαγωγής:

       

Ζάχαρη

29.915.915,33

44.909.980,62

42.815.312,95

117.641.208,90

Μελάσα

271.346,92

937.203,77

877.754,60

2.086.305,29

Σπόροι

96,46

1.109.057,55

1.055.302,70

2.164.456,71

Σύνολο

30.187.358,71

46.956.241,94

44.748.370,25

121.891.970,90

         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

205.187.098,57

131.500.689,18

147.676.201,05

484.363.988,80

Κατά την τελευταία τριετία το μοναδικό μέρος του κύκλου εργασιών και συγκεκριμένα ποσοστό 89,77% προήλθε από πωλήσεις προϊόντων ιδίας παραγωγής ενώ μόνο το 10,23% προήλθε από εμπορία προϊόντων εισαγωγής. Οι συνολικές πωλήσεις ζάχαρης που αποτελεί και το κύριο προϊόν της Εταιρείας, αποτέλεσαν για την ίδια περίοδο το 88,19% των συνολικών πωλήσεων, ενώ σε καμία από τις εξεταζόμενες χρήσεις οι πωλήσεις ζάχαρης δεν έπεσαν κάτω του 86% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η λειτουργία θεωρείται ως πλήρως καθετοποιημένη εφόσον εκτός από μονάδες παραγωγής η Εταιρεία διαθέτει και συσκευαστήρια καθώς και τα απαραίτητα οχήματα που απαιτούνται για την διανομή χύμα ζάχαρης και των υπολοίπων προϊόντων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πρώτες ύλες και οι ποσότητές τους που είναι απαραίτητες για την παραγωγή 158.702 τόνων ζάχαρης:

- Ζαχαρότευτλα (ή τεύτλα) που η Εταιρεία προμηθεύεται από τους αγρότες σε προκαθορισμένες τιμές (1.400.000 τόνοι).

- Καύσιμα για παραγωγή ζάχαρης: 0,30MWh/τόνο ζάχαρης

- Καύσιμα για ξήρανση παραπροϊόντων: 2MWh/τόνο ζαχαρόπιτας

- Κωκ για την ασβεστοκάμινο : 0,30% επί τεύτλων.

- Ασβεστόλιθος για την ασβεστοκάμινο : 5,30% επί τεύτλων.

Η μεταβολή των τιμών των βοηθητικών υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία όπως, το κωκ και ο ασβεστόλιθος έχει ελαφρά επίπτωση στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων, ενώ σοβαρότερη επίπτωση στο βιομηχανικό κόστος μπορούν να επιφέρουν τυχόν διακυμάνσεις των τιμών στα τεύτλα, στα καύσιμα και στο κόστος της εργασίας. Το κόστος των τεύτλων αντιπροσωπεύει το 50-60% του κόστους παραγωγής της ζάχαρης.

 

Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία  

η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης